فرهنگیان بزرگترین سرمایه های انسانی جامعه/ تلاش دولت در جهت رفع مشکلات معلمان