مازینیو: تیاگو و رافینیا از من هم بهتر بازی می‌کنند