جهانگیری خواستار حضور فعال بخش خصوصی در کمیسیون های مشترک روابط خارجی شد