عارف:افراد تنگ‌نظر تحمل‌چهره‌هایی‌مانندشهید مطهری را در مقطع فعلی ندارند