برگزاری کنفرانسی در حمایت از اختراعات و حقوق مالکیت فکری