میناوند: در فوتبال با هیچ کسی دعوا نکردم جز دیوید بکام/او عکس من را به دیوار خانه اش چسبانده