قناعتی: در صورت بی پاسخ ماندن نامه هتل اسپیناس از شهردار طرح سوال می کنم