ادعای آمریکا درباره بازرسی ها از تاسیسات هسته ای ایران درست نیست