تأکید بر اجرای مصوبه «حفاظت از اقلیم شهر تهران» توسط شهرداری