معاون پیشین سیا: آمریکا در روند کنترل انقلاب مصر با شکست مواجه شد