فیلم/باز باران با ترانه تکراری گرفتگی معابر و خیابان های تبریز