امسال سال همدلی و همزبانی است پس چرا این مهم فراموش شده است؟