حل معضلات آسیب های اجتماعی کلانشهرتهران درگرو عزم همه جانبه دستگاه های متولی است