مرتضوی در جلسه دادگاه فردا باید پاسخگوی روح الامینی باشد