ضرورت استفاده از لباس قاریان در سفر‌های تبلیغی/ استفاده داخلی نیازمند فرهنگ‌سازی است