برگزاری نشست مشترک باهنر و دبیران استانی جامعه مهندسین