رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش شناخت روالهای مقاوم سازی ساختمان‌های دانشگاه‌ها منصوب شد