برخورداری ۹۸درصد روستاهای دشتی از زیرساخت‌ها/کمبود جدی آب کشاورزی