استقلال را در دربی شکست دهیم اندازه قهرمانی ارزش دارد