فعالیت‌های کنگره شهدای روحانی سبب انتقال فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه می‌شود