بررسی یک قرن مستندسازی در سه روز/ «داکیومنتری به روایت ایرانی»