تداوم حضور در بازارهای جهانی مدیران خلاق و جسور می طلبد