نرخ روند کاهش فرزندآوری در دو دهه گذشته کاهش یافته است