آمادگی وزارت صنعت برای ورود به قراردادهای خودروسازان و قطعه‌سازان