22 هزار عنوان کتاب چاپ نخست در سالن کارنامه نشر ارائه می‌شود