همایش بین‌المللی «سیمای حضرت محمد در هنر» برگزار می‌شود