آمادگی وزارت صنعت در نظارت بر قراردادهای خودروسازان با قطعه سازان