با مهدی هاشمی نسب درگیر نشدم | در فوتبال با هیچ کسی دعوا نکردم جز دیوید بکام | بکام عکس من را گذاشته روی