رسیدن به اهداف تعیین شده برای نخبگان نیازمند هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است