استاندار اصفهان بر فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری در فریدن تاکید کرد