نمایش «فرزند غروب» تصویری از تلفات جنبش اخیر سیاهان آمریکا