برای پرسپولیس 300 میلیارد بدهند با 350 میلیارد آن را می خرم | تصمیم گرفته ام پرسپولیس را بخرم و اصلا تعار