انجام اقدامات لازم برای ارتقای بهره برداری ازواحدهای تولیدی زنجان