داعش مسؤولیت حمله مسلحانه در آمریکا را برعهده گرفت