وجود رسانه‌های قوی از دلایل بازدارنده وقوع فساد در دانمارک است