تنظیم و طراحی اطلس فرهنگی ملارد در اولویت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی