قدوسی: هواداران به استادیوم بیایند تا جشن صعود بگیریم