ملی پوش بسکتبال نفت آبادان: مقابل دانشگاه آزاد تهران بدشانس بودیم