افزایش تعداد طرح سالم‌سازی/اعتبارات دولتی و بخش خصوصی برای طرح های دریا