«شجریان» حضورش در ارکستر ملی را قطعی دانست/ معاونت هنری تکذیب کرد