جذب جوانان نخبه در کانون های مساجد اردبیل در دستور کار است