بجای‌صحبت درباره‌مسئولیت‌اجرای اسلام، به وظایف خود عمل کنند