دو راه حل برای استیل‌آذین جهت رد صلاحیت نشدن در مزایده چهارم