مسئولان باید به جای اینکه بگویند ناجا یا فلان دستگاه مسئول اجرای اسلام نیست، به وظایف خود در اجرای قا