۶۷ درصد سازمان‌های کوچک امسال در زمینه فناوری سرمایه‌گذاری می‌کنند