استاندار کرمان: قوانین مزاحم برای توسعه مشکل ایجاد کرده است