حافظی: شهرداری شاخص‌های برنامه عملیاتی پنج ساله دوم را به شورای شهر ارائه کند