8هزار نفر از بیماران کلیوی یمن در آستانه مرگ هستند