تولید مجموعه «سایه روشن» برای آموزش مخاطبین شبکه‌های اجتماعی