روحانی: برخی کشورهای غربی از ناامنی در منطقه سود می‌برند